Rekordresultat i Nordfyns Bank for 2023

Nordfyns Bank koncernen kan med stor tilfredshed se tilbage på år med mange positive elementer.

Der er 3 væsentlige elementer, der har været drivkræfterne bag det positive resultat. Renteudviklingen har betydet, at rentemarginalen er øget. Koncernens beholdning af værdipapirer har også udviklet sig positivt, og endelig har en fortsat positiv udvikling i kundernes kreditbonitet betydet, at der har kunnet tilbageføres nedskrivninger. Det til trods for, at det ledelsesmæssige skøn er øget med 8,2 mio. kr. som følge at fortsat stor usikkerhed i relation til såvel de geopolitiske spændinger som til usikkerhed i relation til konjunkturerne.

Aktiviteten på boligmarkedet har været særdeles afdæmpet i 2023, og sammen med en lavere aktivitet på værdipapirmarkedet end de foregående år, er det baggrunden for, at koncernens gebyrindtægter falder i forhold til samme periode sidste år. Koncernen udlån er marginalt lavere i forhold til sidste år, hvilket skal ses i lyset af den føromtalte afdæmpede aktivitet på boligområdet. Koncernens kapitalforhold er særdeles robuste, og helt i tråd med kapitalplanen påbegyndes nu atter udlodning til aktionærerne. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at 25% af resultatet udloddes til aktionærerne svarende til 17 kr. pr. aktie.

Koncernen forventer for 2024 et resultat før skat i niveauet 70-100 mio. kr.

Du kan se Årsrapporten og anden finansiel rapportering HER