Samarbejdspartnere

Livs- og pensionsforsikringer

Forsikringsformidler
Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

Nordfyns Bank er hos Finanstilsynet registreret som forsikringsformidler. Dokumentation herfor findes på Finanstilsynets website.

Eventuelle klager over Nordfyns Bank i relation til bankens rolle som forsikringsformidler skal ske som beskrevet HER.

Forsikringsprodukter
Nordfyns Bank yder personlig rådgivning om livs- og pensionsforsikringer gennem Letpension, og handler på vegne af PFA Pension ved formidlingen af disse livs- og pensionsforsikringer. Forsikringerne, der i daglig tale betegnes som “Letsikringer” tegnes således gennem:

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø.

PFA Pension er ikke et skadesforsikringsselskab og er derfor ikke omfattet af en garantiordning.

Hverken Nordfyns Bank eller PFA Pension har ejerandele hos hinanden jfr. bekendtgørelse om
god skik §14, stk. 1, nr. 6 og nr. 7.

Hverken Nordfyns Bank eller Privatsikring A/S har ejerandele hos hinanden jfr. bekendtgørelse om god skik §14, stk. 1, nr. 6 og nr. 7.

Objektivitet
Nordfyns Bank yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig behovsanalyse.

Nordfyns Bank har en kontraktretlig forpligtigelse til udelukkende at benytte PFA Pension i relation til livs- og pensionsforsikringer gennem Letpension.

Ingen ansatte i Nordfyns Bank er aflønnet med variable løndele af nogen art, herunder variable løndele der kunne betyder, at objektiviteten kunne betvivles.

Honorering
Nordfyns Bank honoreres af Letpension for at stille distributionsnet, IT, rådgivningstimer m.v. til rådighed. Honoreringen sker som en provision, der fragår i den præmie, som kunden betaler.