Indsatsen mod hvidvask

Vores indsats

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som vi i Nordfyns Bank tager meget alvorligt. Vi arbejder derfor løbende for at leve op til lovgivningen, og dermed bidrage til, at Nordfyns Bank ikke bliver anvendt til hvidvask eller terrorfinansiering. Dette sikres blandt andet gennem kontinuerlig uddannelse og oplysning af medarbejdere, tydelige processer og retningslinjer samt systematisk overvågning og rapportering.

Med udgangspunkt i det kendskab, vi har til vores kunder, arbejder vi løbende på at identificere mistænkelige forhold og underrette Hvidvasksekretariatet, National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Uddannelse af bankens medarbejdere
Et væsentligt element i Nordfyns Banks bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er at sikre, at bankens medarbejdere er fortrolige med reglerne og lever op til den opmærksomhedspligt, som reglerne foreskriver. Der gennemføres løbende træning af bankens medarbejdere i at identificere mistænkelige forhold, og alle medarbejdere kender deres roller og ansvar, når det handler om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Der er udarbejdet et sæt interne regler, der har til formål at hjælpe bankens medarbejdere i deres daglige beslutninger.

Hvidvaskloven stiller endvidere formelle krav til organiseringen på hvidvaskområdet, hvilket betyder at banken har udpeget en hvidvaskansvarlig.

Løbende overvågning
Som supplement til organiseringen og medarbejdernes opmærksomhedspligt har banken implementeret systemmæssig overvågningen af transaktioner og kunder. En risikobaseret overvågning sikrer, at banken er i stand til at identificere de transaktioner eller de kunder, som med stor sandsynlighed foretager sig noget atypisk eller noget mistænkeligt, som banken er forpligtet til at underrette om. For at banken er i stand til at fange den kriminelle aktivitet, kræver det både et grundigt kundekendskab samt en avanceret overvågning, der løbende vedligeholdes efter det aktuelle risikobillede.

Whistleblowing
Vi sikrer adgang til en effektiv, anonym og beskyttet whistleblowing.

Alle medarbejdere i Nordfyns Bank har mulighed for whistleblowing. Whistleblower ordningen giver medarbej-derne mulighed for anonym anmeldelse i tilfælde af (potentielle) overtrædelse af den finansielle regulering, her-under hvidvasklovgivningen, eller (mistanke om) alvorlige forseelser.

Anmeldelse sker igennem en online portal og tilgår bankens Intern kontrol til nærmere undersøgelse.

Nordfyns Banks Whistleblowerpolitik er internt tilgængelig.

Hvidvask Task Force
Finans Danmark nedsatte i december 2018 en Hvidvask Task Force. Task Forcen består af eksterne hvidvask-eksperter og interne repræsentanter fra banksektoren, og har kommissorium at undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen imod hvidvask og terrorfinansiering styrkes.

Nordfyns Bank følger Task Forcens anbefalinger.

Vil du vide mere?
Læs uddrag af vores politik for bekæmpelse af hvidvask.