40,7 mio. kr. i overskud i 2018

2018 var præget af faldende efterspørgsel efter udlån, stigende indtjening på andre forretningsområder og ekstraordinære omkostninger på IT

2018 blev et år, hvor koncernen på trods af en vigende efterspørgsel efter udlån oplevede fortsat stigende indtjening på andre forretningsområder. Den meget lave rente og de stigende boligpriser har medført, at mange har fundet det mere attraktivt at optage udlån i deres faste ejendom. Det har haft en vis indflydelse på koncernens udlån, der er er faldet med 3,1% i forhold til 31.12.2017. Da koncernens indlån i samme periode er steget med 5,5% har det medført faldende netto renteindtægter ikke mindst i lyset af, at det stigende indlånsoverskud skal forrentes med 0,65% til Nationalbanken.

Det er dog glædeligt, at en fortsat høj aktivitet og tilgang af nye kunder har medført, at gebyr- og provisionsindtægter og andre driftsindtægter stiger med 3%. Det er på trods af, at et særdeles negativt værdipapirmarked har betydet meget lav aktivitet på investeringsområdet i 2018.

Koncernens omkostninger har i 2018 været præget af meget høje ekstraordinære omkostninger til IT. Hertil kommer, at koncernens nedskrivninger på udlån har været højere end forventet. Stigningen kan henføres til ganske få engagementer, hvor markedsvilkårene for de pågældende virksomheder er behæftet med stor usikkerhed, hvorfor der er reserveret et højere beløb til nedskrivninger herpå.

Koncernens kursgevinster blev i 2018 forstærket i forbindelse med salg af en aktiepost i Value Invest og udgør i alt 19,5 mio. kr.

Det er forventningen, at koncernen i 2019 vil opnå et resultat før skat i niveauet 25-35 mio. kr. under forudsætning af positive kursreguleringer i niveauet 5-10 mio. kr. samt nedskrivninger på udlån i niveauet 10-15 mio. kr.

Venlig hilsen
Holger Bruun
Adm. direktør